KÖZLEMÉNY - ÓVODAI ELŐJEGYZÉS 2023/2024. nevelési év

 

Közlemény a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáinak a 2023/2024. nevelési évre történő óvodai előjegyzésről

 

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde értesíti az érintett szülőket, hogy a 2023/2024-as nevelési évben a kötelező óvodai ellátást igénylő gyermekek előjegyzésbe vétele

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde valamennyi tagóvodájába az alábbi helyszínen és időpontban történik.

                                                                      

Ideje:         

 

 

2023. április 25. (kedd)

 800 – 1600 óráig

2023. április 26. (szerda)

800 -1600 óráig

Helye:        

 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Központi Óvoda

Békés, Baky utca 4.

Az előjegyzéshez szükséges iratok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata

Gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és  lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Gyermek TAJ kártyája

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén Szakértői  vélemény az óvoda kijelölésről

Szülő személyi igazolványa és lakcímet igazoló  hatósági igazolványa

 

Általános tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott tagóvodák vonatkozásában:

 

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint békési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2023. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2023/2024. nevelési év során (2023. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező tagóvodákra korlátozódik.

 

Akiknek kötelező az óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az Nkt. 91. § (2) és (3) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési -oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési - oktatási intézményben teljesítheti.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

A gyermeket az a tagóvoda köteles felvenni, amely tagóvodának életvitelszerűen a körzetében lakik, illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik. A tagóvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény igazgatója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az igazgató határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.

 

Jelentkezéskor a választott tagóvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

                                   Tagóvodák                                                                                        

Csoportok száma

Férőhely

Központi Óvoda Békés, Baky utca 4.

6

150

Bóbita Tagóvoda Békés, Ótemető utca 2.

5

125

Teleky Tagóvoda Békés, Teleky utca 26.

3

65

Korona Tagóvoda Békés, Korona utca 1.

2

50

 

TAGÓVODAI REGISZTRÁCIÓS lap-t, illetve az SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ elnevezésű nyomtatványt a 2023/2024. nevelési évre letölthető az ovodak.bekesvaros.hu oldalról vagy a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni.

A gyermekek felvételéről a tagóvodákba a gyermek lakóhelyét, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az intézmény igazgatója dönt.

A gyermekek csoportba való besorolásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményét kikérve a tagóvoda vezető határoz.

 

A körzetekről https://ovodak.bekesvaros.hu/index.php?route=product/product&product_id=369 cím alatt, valamint a tagóvodákban tájékozódhatnak.

 

Az óvodai előjegyzés a járványügyi szabályok fokozott betartása mellett, személyesen történik!

Név: Hozzáadva: Méret:
Adatvédelmi nyilatkozat - óvoda 2020. 03. 30. 240.39KB
Óvodai regisztrációs lap 2023-2024. nevelési év 2023. 03. 07. 173.69KB