Közlemény a BKÓB óvodáinak a 2024/2025. nevelési évre történő előjegyzésről

Közlemény a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde óvodáinak a 2024/2025. nevelési évre történő előjegyzésről

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde értesíti az érintett szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évben a kötelező óvodai ellátást igénylő gyermekek előjegyzésbe vétele

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde valamennyi óvodájába az alábbi helyszínen és időpontban történik.                                                                             

Ideje:

 

 

2024. április 24. (szerda)

800 – 1600 óráig

2024. április 25. (csütörtök)

800 - 1200 óráig

Helye:       

 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Korona Óvoda (Sport helyiség)

Békés, Korona utca 3.

Megközelíthető: Élővíz csatorna felől

Az előjegyzéshez szükséges iratok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata

Gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Gyermek TAJ kártyája

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén Szakértői vélemény az óvoda kijelölésről

Szülő személyi igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

Általános tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott tagóvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint békési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2024/2025. nevelési év során (2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező tagóvodákra korlátozódik.

Akiknek kötelező az óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az Nkt. 91. § (2) és (3) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési -oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési - oktatási intézményben teljesítheti.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében lakik, illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik. Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény főigazgatója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A főigazgató határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.

Jelentkezéskor a választott tagóvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.

Tagóvodák

Csoportok száma

Férőhely

Központi Óvoda Békés, Baky utca 4.

6

150

Bóbita Óvoda Békés, Ótemető utca 2.

5

125

Teleky utcai Óvoda Békés, Teleky utca 26.

3

65

Korona Óvoda Békés, Korona utca 1.

2

50

AZ ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS lap-t, illetve az SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ elnevezésű nyomtatványt a 2024/2025. nevelési évre letölthető az ovodak.bekesvaros.hu oldalról vagy a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni.

A gyermekek felvételéről az óvodákba a gyermek lakóhelyét, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az intézmény főigazgatója dönt.

A gyermekek csoportba való besorolásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményét kikérve az óvodai telephely koordinátor határoz.

Név: Hozzáadva: Méret:
Adatvédelmi nyilatkozat - óvoda 2020. 03. 30. 240.39KB
A BKÓB óvodáinak körzethatárai 2023.09.01. 2024. 03. 11. 189.9KB
Óvodai regisztrációs lap 2024-2025. nevelési év 2024. 03. 11. 124.35KB
KOFA teszt 2024. 2024. 05. 02. 538.58KB